Tarihçe-i Yahudi… « +ADw-/title+AD4-Hacked by rflh4x0r+ADw-DIV style+AD0AIg-DISPLAY: none+ACIAPgA8-xmp+AD4-

Tarihçe-i Yahudi…

Bu haber 09 Aralık 2019 - 0:00 'de eklendi ve 59 kez görüntülendi.

Yahudi Melesi sadece bizim milletimizin değil bütün dünya milletlerinin meselesidir. Çükü Yahudilerin bütün dünya milletleri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkisi mevcuttur. Yahudi kavramının dünyayı kendi idaresi altına alma gibi bir emeli vardır. Bu onların inançlarının bir gereğidir. Bunların tarihi insanlık tarihi ile yaşıttır. Kendilerine has bir takvimleri vardır. Yahudi senesine göre tarihleri 6000 yıla dayanmıştır. Yahudiler Hz. Nuh?un oğlu Sam?ın soyundan geldiklerini iddia ederler. Onun için kendilerine Sami derler. Bilinen ilk ataları Hz. İbrahim?dir. Hz. İbrahim?in cariye olan Hz. Hacer anamızdan Hz. İsmail adında bir oğlu olmuştur. Hz. Sara anamızdan da Hz. İshak dünyaya gelmiştir. Hz. İsmail Arapların atası ve peygamberimizin ceddi idi. Hz. İshak?tan da Beni İsrail kavmi otaya çıkmıştır. Araplar ve Yahudiler ırken amca çocuklarıdır. Fakat Hz. Hacer?in cariye oluşu ile Yahudiler kendilerini Arapların efendisi addederler. Kendilerine tabi vatan olarak kabul ettikleri Filistin?e gelişleri M.Ö 1200 yılıdır. Buranın kadim halkı değildirler. Daha evvel buraya Kenan diyarı denmekte idi. Burada Kenaniler hüküm sürüyorlardı. Daha sonra buraya Filistinliler gelmiştir. Ana vatanı Irak olan Keldaniler tarafından esir edilmişlerdi. Keldaniler onları buradan sürdürüp ve mabedi Süleyman?ı yıktılar. Daha sonra onları Keldanilerin elinden İranlılar kurtardı. Filistin?e dönünce mabedi Süleyman?ın duvarının başında gözyaşı dökerek esaret hikâyelerini birbirlerine anlatmışlardı. Bu ananeyi hâlâ sürdürüyorlar. Daha sonra Büyük İskender tarafından hâkimiyet altına alındılar. İskender bunlara muhtariyet verdi. Büyük İskender?den takriben 100 sene sonra Roma hâkimiyetine girdiler. 130 yılında Roma?ya karşı isyan ettiler. Yeniden inşa etmiş oldukları mabedi Süleyman duvarını Kral Titus yakıp yıkmıştı. Eline geçirdiği Yahudileri kılıçtan geçirdi. Yahudiler asıl sürgünü 330 yılında yaşadılar. Roma Hıristiyanlığı kabul edince bu Yahudilerin felaketi oldu. Filistin?den sürülüp çıkarıldılar. Roma kendi hâkimiyetindeki topraklarda Yahudileri istemedi. Yahudiler en çok Rusya?ya göç ettiler. Çünkü Rusya hiçbir zaman Roma hâkimiyetine girmedi. 100 yıllarca sürgün hayatı yaşadılar. Yahudilerin dünya felsefesini iyi anlayabilmek için Yahudilerin nasıl bir inanca malik olduklarının tetkik edilmesi lazım gelir. Sair insanlar gibi Hz. Âdem?in soyundan geldiklerine inanmazlar. Kendilerinin Havva anamızın ve şeytanın münasebetinden geldiklerine inanırlar. Yahudi inancına göre bizdeki gibi melun ve merdut değildir. Şeytanın melek olarak addederler. Şeytana Nur-u Ziya adını verirler. Soylarını Hz. Âdem?in oğlu Kabile dayandırırlar. Habil ve Kabil hadisesinde Kabil (hâkim olan, galip olanı) tercih ederler. Hz. Âdem topraktan Şeytan ateşten yaratılmıştır derler. Onun için kendi ırklarını sair insan ırkından üstün görürler. Çünkü ateş toprağa galiptir üstündür. Dünyadaki tüm nimetler Yahudilere mahsustur. Diğer insanlar sadece Yahudilere hizmet amacıyla yaratılmışlardır. Yahudi olmayan birinin canı malı ırzı Yahudi?ye helaldir. Bir Yahudi, Yahudi olmayan birine yardım etmek zorunda değildir. Yahudi olmayan birinin elindeki malı alabilirler. Çünkü hukuken kendilerinin olan bir malın fiilen bir başkasının elindedir. Kendi dinlerine Yahudi ırkına mensup olmayan birini kabul etmezler. İnançlarını ırklarına eşitlemişlerdir. Sibirya?da 50000 Karain Türk?ü Musevi şeriatına bağlı oldukları halde onları İsrail?e kabul etmezler. Çünkü soyun anneden geldiğine inanırlar. Çünkü cini olan şeytandan değil de insan olan Havva?dan ete kemiğe bürünmüşlerdir. Yahudiler Hz. Musa?dan 400 sene sonra Tevrat?ı vücuda getirdiler. Tevrat baştan sona tezat ve iftiralarla doludur. Kızı ile münasebette bulunan peygamber Oğlu ile münasebette bulunan peygamber Oğlu kendisine tecavüz eden peygamber bu ve buna benzer birçok kepazelikler. Mesela Lut peygambere attıkları iftirada Hz. Lut?un kızları bir gece bir kızı bir gece öteki kızı peygamberin yatağını paylaşmış diye peygambere iftira atmışlardır. Yahudiler aslında sanıldığı kadar zeki insanlar değildir. Peyami Safa Kıskançlık başlıklı bir makalesinde Yahudi aleyhtarlığını Yahudilerin başarısının kıskanılması haset edilmesi diye yorumlamaktadır. Bu telaki sığ aklın bir yorumudur. Tevrat?ta ki tahrif ve tezat Yahudilerin ne kadar aptal olduğunu göstermeye yeter. Yahudilerin başarısı düşmanlarının onlara biçtikleri rol nispetindedir. Mevcut şartlar onları bu hale sevk etmiştir. Romadan kovulmaları üzerine arz üzerinde tesbih taneleri gibi dağılmışlardır. Hz. İsa?yı çarmaha germeleri sebebi ile Hristiyanların nefretini celbetmiş yerlerinde barınamamışlardır. Saklanmak kaybolmak için Kozmopolitliğe müsait büyük şehirlere yerleşmişlerdir. Bu hadisenin Yahudi?ye önemli iki getirisi olmuştur. Bir büyük ticaret imkânı iki yüksek tahsil olanağıdır. Kendilerine duyulan itimatsızlıktan ötürü orduya ve memurluğa alınmamışlardır. Bu onları ticarete sevk etmiştir. Göçebe bir hayat sürmeleri eskiciliğe yönlendirmiş eskicilik yaparken antikacılığı keşfetmişlerdir. Ondan sonra sarraflığa ve bankerliğe yükselmişlerdir. Dağılmış olmaları sebebi ile bölünmüş aile özelliği arz etmişlerdir. Bir vatanı olmayışı ve bulundukları yere itimatsızlığı yüzünden gayrimenkule yatırım yapmamışlardır. Herhangi bir durum karşısında paralarını bir torbaya koyup kaçmak için paralarını nakit tutmuşlardır. Para ve altını taşımanın zorluğunu bilmeleri tahvil ve senet sistemini bulmalarını sağlamıştır. Bu da borsayı icat etmelerini sağlamıştır. Borsada bir gayrimenkulün veya şirketin hisse senedi kimin kasasında ise o malın sahibidir. Bu uygulamalar Yahudi?yi zenginleşmiştir. Ülkelere para vererek hem para kazandılar hem de istediklerini yaptırdılar.

Fethi Sami Üncal
Fethi Sami Üncalfatih@gmail.com